ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μη σημαντικό χειρουργικό τραύμα
Μεγέθυνση εικόνος 10-15 φορές και καλύτερος φωτισμός
Μικρότερη απώλεια αίματος
Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός επί των ιστών, με αποτέλεσμα:
Γρήγορη ανάρρωση
Γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο
Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
Ταχεία επάνοδο στην εργασία
Ελλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη κ.λπ.)
Μεγάλη ελάττωση μετεγχειρητικού άλγους
Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
Ελλειψη επαφής με το αίμα του ασθενούς προφυλάσσοντας την χειρουργική ομάδα από την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων όπως ηπατίτιδα και AIDS
Μείωση της επίπτωσης δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων